ท่านต้องการให้ อบต.วัดโบสถ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 3 )
10.71%
ด้านสาธารณูปโภค ( 10 )
35.71%
การส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 4 )
14.29%
การบริการประชาชน ( 7 )
25.00%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 4 )
14.29%