ท่านต้องการให้ อบต.วัดโบสถ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 3 )
11.54%
ด้านสาธารณูปโภค ( 9 )
34.62%
การส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 4 )
15.38%
การบริการประชาชน ( 6 )
23.08%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 4 )
15.38%