หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
การดำเนินงานตามกฏกระทรวงแห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
 

     ด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพ.ศ.2555 ที่ออกตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  ตามมาตรา 69 ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นของตนเองตามมาตรา 70แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์   และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนินมลพิษนั้น   และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กฎกระทรวงฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2555
ซึ่งปัจจุบันแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง ฯ มี 10 ประเภทได้แก่โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม อาคารบางประเภทและบางขนาด ที่ดินจัดสรร การเลี้ยงสุกร ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการแพปลาสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน โดยแต่ละประเภทจะมีการกำหนดขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นๆ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือมายังท่านซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎ    กระทรวง ฯ ได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ในการจัดเก็บสถิติและข้อมูล                                                            
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1 และจัดทำสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น     (องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพื่อจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 10.33 น. โดย คุณ ธันยกานต์ ธงไชย

ผู้เข้าชม 116 ท่าน

 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160โทรศัพท์ :055-906069
                                        จำนวนผู้เข้าชม 2,236,091 เริ่มนับ 12 มิ.ย. 2556
                                            จัดทำโดย :NAXsolution.com