หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วิสัยทัศน์ อบต.วัดโบสถ์
"วัดโบสถ์น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำธรรมมาภิบาล
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน"
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อบต. วัดโบสถ์
www.watbot-local.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 0-5590-6069
1
2
3

ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดโบสถ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพในตำบล
  การบริการประชาชน
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มิ.ย. 2556
   
 
ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็น ปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ค่านิยมและจุดยืนของจังหวัดพิษณุโลก [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 46 
มาป้องกันไวรัสโควิด-19 กันเถอะ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนข้อมูลผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่น เพื่อป้องกันการแพร่ระ [ 31 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา 40 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 57 
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2 [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 89 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบปร [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 59 
รับโอน [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
การรับชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง +ภาษีป้าย) ผ่านระบบ Bill Paym [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 25 [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 42 
 
อบต.บ้านดง บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว ร่วมกิจกรรมเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเทศบาล [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชัยนาม คณะผู้บริหารร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม ประ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา การขุดเจาะน้ำบาดาล-ใช้นำบาดาล ต้องมีใบอนุญาต จากส่วนทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากร [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หอกลอง กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงพระ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนทอง การจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าโพธิ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ควมรู้เรื่องยาเสพติด [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าตาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล สมัยสา [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าตาล กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตน [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 


แจ้งคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและค [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 325 


รักษาสุขภาพกันด้วยน่ะค่ะ ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 509 


รายงานผลการดำเนินการชุดปฏิบัติการป้องกันแบบบูรณาการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
   
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่างสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ ที่ พล 0023.4/ว 359 ลว. 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 4289 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4298 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4300 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4294 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนฯสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 3 อบต.จอมทอง อบต.มะต้อง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4282 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
สรุปข้อสั่งการแม่ทัพภาคที่ 3 จากการประชุมถอดบทเรียนหลังการปฏฺิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ที่ พล 0023.3/ว358 ลว.21 มิ.ย.2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ พล 0023.5/ว357 ลว.21 มิ.ย. 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคโควิด-19 ที่ พล 0023.5/ว356 ลว. 21 มิ.ย. 64  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ที่ พล 0023.5/ว355 ลว. 21 มิ.ย. 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เดือน พ.ค. 2564 ที่ พล 0023.5/ว354 ลว. 21 มิ.ย. 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน พ.ค. 2564 ที่ พล 0023.5/ว353 ลว. 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินการของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ พล 0808.5/ว 4275 ลว. 21 มิ.ย.64  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/10011 ลว 21 มิ.ย. 64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4276 ลว 21 มิ.ย.64 [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
แจ้งให้ อปท.รายงานการเปิดให้บริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ผ่านระบบ OR Payment ที่ พล 0023.5/ว.349 ลว. 18 มิ.ย. 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 92 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 352 ลว 18 มิ.ย. 64 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ฯ ที่ พล 0023.4/ว 4218 ลว. 17 มิ.ย.64 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
ขอเชิญประชุมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2564 (เงินเหลือจ่าย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4219 ลว 17 มิ.ย. 64 [ 17 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 108 
 
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]

ตะกร้าไม้ไผ่
   
 
 
   
ประกาศจากระบบ e-GP
 
น้ำประปาไม่ไหล (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 73  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 82  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ต.ค. 2562)    อ่าน 4362  ตอบ 5  
 


ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ และ ติดตั้ง บริเวณห้องประช [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้ [ 27 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ป [ 26 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำท่อซีเมนต์ใยหินพร้อมบ่อพักสำ [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ พร้อม ดับเพลิง ประจำปี [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำ สำนักงาน อบต.วัดโบสถ์ [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศู [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที นมกล่อง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาแรงงาน ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และ อาคารต่ [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 256 [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการ รถ รับ-ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการ พนักงานจดเก็บค่าน้ำประปา หมู่บ้าน ห [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการ พนักงาน จดเก็บค่าน้ำประปา ของระบบปร [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาข [ 1 ก.ย. 2563 ]

   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
  โทรศัพท์ : 055-906069 โทรสาร : 055-906068
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
  จำนวนผู้เข้าชม 4,968,386 เริ่มนับ 12 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10