องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก