ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ